1. Truyện
Cơ giáp duy tu, một ngày 80
Trường Sinh: Từ Võ Hiệp Bắt Đầu Tu Tiên